0

Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej PDF Ebook EPUB MOBI

(Last Updated On: 19 lutego 2017)

Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej PDF

Pobierz :

pobierzpdf

Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej

Białoruś znajduje się w przestrzeni konfliktowego nakładania się przeciwstawnych interesów dominujących podmiotów geopolitycznych, a dominująca pozycja Rosji w regionie ogranicza możliwości otwartej współpracy z Unią Europejską.

Białoruskie dziedzictwo kulturowe w przeważającym okresie czasowym wiąże ją z dziedzictwem cywilizacji zachodniej, adaptowanej głównie w ramach kolejnych unii, a w końcu i wspólnej państwowości z państwem polskim.

Autor łączy w swoich badaniach problemy cywilizacji i geopolityki. Skupia się przy tym na problemach Europy Wschodniej. Celem pracy jest przedstawienie przynależności cywilizacyjnej Białorusi w ujęciu dziejowym. Wskazuje się na znaczenie wielowiekowego procesu okcydentalizacji kultury białoruskiej, a także na cywilizacyjne konsekwencje rosyjskiej dominacji nad przestrzenią białoruską, jaka nastąpiła w wyniku rozbiorów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, sowietyzacji tego kraju i jaka towarzyszy kształtowaniu niepodległego państwa.

Praca zorientowana jest na rozpoznanie i identyfikację uwarunkowań geopolitycznych determinujących kształtowanie dziedzictwa białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej oraz dokonanie analizy dotychczasowej ewolucji przestrzennej badanego podmiotu pod kątem potencjału reorientacji geopolitycznej.

Autor spogląda także w przyszłość, rozważając stojące przed Białorusią wybory cywilizacyjne. Dokonuje analizy geopolityki białoruskiej przestrzeni pod kątem potencjalnych zmian mogących mieć wpływ na zmianę obecnej struktury systemu międzynarodowego w tym regionie świata.

Problemem badawczym niniejszej rozprawy jest określenie roli jaką odgrywa dziedzictwo cywilizacyjne ziem białoruskich w procesie interpretacji i predykcji ich geopolitycznej ewolucji przestrzennej.

Traktowana w przyjętym procesie badawczym przestrzeń cywilizacyjna wpisuje się w trójwymiarowy obszar wyznaczany przez czas jako proces dziejowy, zasięg terytorialny jako miernik obszarowy oraz wartości i doświadczenia kulturowe jako czynnik cywilizacyjny. Skumulowany rejestr doświadczeń cywilizacyjnych ze względów heurystycznych, eksplanacyjnych i predyktywnych poddany jest krytycznej analizie geopolitycznej.

W pracy podnosi się szereg istotnych zagadnień kształtujących tożsamość oraz geopolityczną orientację białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej, w tym m.in.:

  • oddziaływanie europejskich wzorców cywilizacyjnych na kształtowanie cywilizacyjnej tożsamości przestrzeni białoruskiej w dobie Wielkiego Księstwa Litewskiego
  • wpływ na dezintegrację tożsamości cywilizacyjnej dawnej Rzeczypospolitej polityki rusyfikacji okresu zaborów
  • efekt cywilizacyjny włączenia ziem białoruskich do geopolitycznej przestrzeni ZSSR z towarzyszącą temu sowietyzacją na płaszczyźnie instytucjonalnej, ekonomicznej oraz społecznej
  • znaczenie postsowieckiego dziedzictwa w aspekcie funkcjonowania współczesnego państwa białoruskiego
  • rolę Białorusi w geopolitycznej strefie interesów Federacji Rosyjskiej
  • Pośród towarzyszących badaniu wielu pytań znajdujemy następujące:
  • Jakie są perspektywy ewolucji systemu politycznego na Białorusi w kierunku transformacji ustrojowej umożliwiającej zacieśnianie więzów współpracy z Unią Europejską?
  • Czy na Białorusi nastąpiła trwała zmiana cywilizacyjnej orientacji społecznej pod wpływem długoletniej dominacji rosyjskiej okresu carskiego i sowieckiego?

Unia Europejska cechując się wysokim potencjałem oddziaływania na bazie swej soft power wpływa na dynamikę systemowych zmian zachodzących w jej otoczeniu. Czy białoruska przestrzeń cywilizacyjna jest wolna od takich interakcji?

Pobierz :

pobierzpdf

Kozłowski Artur R.
http://www.empik.com/geopolityczne-przemiany-bialoruskiej-przestrzeni-cywilizacyjnej-kozlowski-artur-r,p1113764928,ksiazka-p

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *